Bruksregler

BRUKSREGLER KOLNES GRENDAHUS

1. VILKÅR I FORKANT AV ARRANGEMENT
1.1. Leietaker skal bekrefte leie skriftlig før nøkler til huset utleveres.
1.2. Leietaker skal være fylt 25 år. Legitimasjon kan kreves.
1.3. Er leietaker yngre enn 25 år, skal en person over 35 år være med som ansvarsperson og bekrefte leieavtalen skriftlig. Ansvarsperson er solidarisk ansvarlig sammen med leietaker for dekking av utgifter til reparasjon av skader og lignende.
1.4. Ved bekrefting av leie kan Grendahuset be om at navn og alder på alle vakter oppgis.
1.5. Ved enkelte arrangement vil det bli krevd depositum på kroner 2.000,-. Dette skal sammen med husleien betales inn på konto 3240.08.84411 senest en uke før arrangementet.
1.6. Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med rømningsveier og brannslokningsutstyr, samt informere vakter og andre tilstedeværende om dette.
1.7. Grendahusstyret forbeholder seg retten til å avstå fra utleie av Grendahuset dersom arrangementet oppfattes som ikke passende for Grendahuset, nærmiljøet eller i forhold til andre arrangement.

2. VILKÅR FOR ARRANGEMENTS-AVVIKLING
2.1. Huset leies kun ut til lukkede arrangement, ikke åpne arrangement hvor man for eksempel tar inngangspenger i døren.
2.2. Leietakere yngre enn 25 år kan leie ”eldresenteret” med maksimalt 40 deltakere.
2.3. Leietakere eldre enn 25 år kan også leie andre deler av Grendahuset.
2.4. Krav til vakthold:
0-50 personer: 2 vakter
51-100 personer: 4 vakter
101-150 personer: 6 vakter
Vaktene skal være edru og ha på seg vaktskilt, gul vest eller lignende.
2.5. Arrangementet må være avsluttet senest kl 0200 fredag og lørdag. Ellers i uka kl 2400, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
2.6. Ved klage over støy fra naboer skal leietaker ta aksjon for å fjerne støyen for eksempel ved å lukke vinduer, sørge for det ikke bli laget støy utendørs og lignende
2.7. Leietaker er ansvarlig for orden i og omkring huset. Leietaker er ikke ansvarlig for vask, men det skal være klart for vasking når arrangementet er avsluttet. Er det søl og lignende ut over det som følger av normal bruk, skal dette fjernes av leietaker.
2.8. Maksimalt antall person ved arrangementer er 230 ved bordoppstilling, og 450 uten bordoppstilling.
2.9. For bruken av huset for øvrig gjelder de alminnelige politivedtektene.

3. VILKÅR I ETTERKANT AV ARRANGEMENT
3.1. Leietaker er ansvarlig for alle skader som måtte oppstå på hus, eiendom eller inventar (utenom vanlig forventet slitasje). Kostnadene med utbedring av skader skal dekkes fullt ut, og er ikke begrenset av størrelsen på eventuelt innbetalt depositum. Dette vil om nødvendig forfølges rettslig.
3.2. I etterkant av arrangement anmodes leietaker om at det berettes om situasjoner som har skapt problemer, årsaken til disse og hvilke følger det fikk.
3.3. Ved tap av nøkkel vil det kreves inn erstatningsbeløp på kr 350,- per nøkkel.
3.4. Det forventes at huset etterlates i en slik stand at det kan leies ut allerede neste formiddag.
3.5. Dersom påfølgende arrangementer må avlyses pga. at vilkårene i denne avtalen er brutt, vil det bli krevd kr. 3.500,- i erstatning.