Vedtekter

VEDTEKTER FOR KOLNES
GRENDAHUS SA

1.     
SAMMENSLUTNINGSFORM OG FORETAKSNAVN

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med
foretaksnavn Kolnes Grendahus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene
for foretakets forpliktelser.

2.     
FORRETNINGSSTED

Kolnes Grendahus ligger i Karmøy kommune.

3.     
VIRKSOMHET/FORMÅL

3.1.  
Foretaket skal drive Kolnes Grendahus til beste for medlemmene og
Kolnes-bygda.

3.2.  
Formålet er å drive et høvelig samlingssted med rom for møter fester,
kino og teaterframsyninger, kafe, bibliotek, studierom, idrettslokaler,
kontorer etc.

3.3.  
Foretaket driftes i henhold til disse vedtekter, samt i henhold til lov
29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova).

4.     
ANDELSINNSKUDD

4.1.  
Medlemmenes andelsinnskudd fordeles som følger:

Kolnes Sanitetsforening: 403.279,-

Kolnes Ungdomslag: 178.245,-

Kolnes Idrettslag: 167.105,-

Kolnes Skolekorps & Drill: 33.421,-

4.2.  
Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved
utmelding.

5.     
ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

5.1.  
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter
forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det
styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen.

5.2.  
Foretakets overskudd og renter blir stående i virksomheten.

6.      STYRET

6.1.   Sammensetning og konstituering

6.1.1.     Foretaket skal ha et styre
med 5 medlemmer. Styret skal bestå av en representant fra hvert medlem, samt en
representant fra Grendautvalget. Hver organisasjon oppnevner sin representant,
og oppnevnelsene forelegges på årsmøtet.

6.1.2.     Leder skal velges for ett
år, og lederrollen skal rullere i fast turnus blant medlemmene. Unntak kan
vedtas av styret.

6.1.3.     I konstituerende styremøte
fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styret.

6.1.4.     Foretaket skal ha ikke ha en
daglig leder, men drives av styret.

6.2.   Fullmakter

6.2.1.     Styret
skal lede Grendahuset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

6.2.2.     Styret
kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

6.2.3.     Styret
kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere,
og regulere Grendahusets ansvar og aktiviteter.

6.3.   Innkalling til styremøter -
beslutninger

6.3.1.     Styret
innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

6.3.2.     Styret
er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter
kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak
kan fattes. Styrevedtak kan også gjøres uten personlig oppmøte.

6.3.3.     Styrevedtak
skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer.

6.4.   Årsavslutning

Styret skal utarbeide
årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal
revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

6.5.   Personalansvar

Styret foretar
engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og
arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

6.6.   Øvrige oppgaver

6.6.1.     Skaffe
til veie de nødvendige midler til drift.

6.6.2.     Holde
oversikt over Grendahusets eiendeler, samt holde dette tilstrekkelig forsikret.

6.6.3.     Samarbeide
med skole og foreninger i bygda.

6.6.4.     Arbeide
for å fremme trivsel og aktivitet for medlemmene og øvrige i bygda.

 

7.      ÅRSMØTET

7.1.  
Årsmøtet har øverste myndighet i foretaket.

7.2.  
Årsmøteperiode, innkalling,
og saker til årsmøtet

7.2.1.     Foretaket
skal holde ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av hvert
regnskapsår.

7.2.2.    
Styret skal kalle inn til ekstraordinært
årsmøte når minst ett av medlemmene krever dette skriftlig for å få tatt opp et
klart oppgitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned
etter at kravet er satt fram.

7.2.3.     Innkallingen
sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

7.2.4.     Styrets
årsmelding, årsregnskap, valg og saker til behandling på årsmøtet skal sendes
medlemmene senest en uke før årsmøtet.

7.3.   Årsmøtets dagsorden

7.3.1.     Årsmøtet
skal behandle følgende saker:

7.3.1.1.          
Konstituering

7.3.1.2.          
Åpning

7.3.1.3.          
Presentasjon av fremmøtte

7.3.1.4.          
Godkjenning av innkalling

7.3.1.5.          
Godkjenning av dagsorden/saksliste

7.3.1.6.          
Valg av møteledelse

7.3.1.7.          
Valg av referenter

7.3.1.8.          
Valg av protokollunderskrivere

7.3.1.9.          
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder
disponering av evt. årsoverskudd.

7.3.1.10.       Saker
fremmet av styret og medlemmer.

7.3.1.11.       Plan
og budsjett.

7.3.1.12.       Valg:

1. Leder for ett år.

2. Styremedlemmer på valg
for to år.

3. Revisor.

7.4.   Stemmerett

Hvert medlem har en stemme
på årsmøtet. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for et annet medlem.

7.5.   Møteplikt

Styrelederen skal være til
stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det pekes ut noen til å møte i
stedet.

8.      OPPLØSNING

8.1.   Vedtak
om oppløsning av Kolnes Grendahus SA må foretas på årsmøte, ordinært eller
ekstraordinært.

8.2.   Vedtaket
krever 3/4 flertall.

8.3.   I
tilfelle oppløsning, og ny foretaksform/forening ikke opprettes umiddelbart,
skal Grendahusets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I
perioden fram til et nytt foretak/forening er opprettet skal denne konto
disponeres av Grendautvalget.

8.4.   Det
siste årsmøtet kan bestemme at Grendahusets midler og eiendom skal gå til
allmennyttige formål for barn, unge og eldre i Kolnes bygda dersom nytt foretak/forening
ikke er reorganisert innen ett (1) år.

8.5.   Foretakets
medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er
midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har heller
ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

9.      VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse
vedtektene med 3/4 flertall.

10.  IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i
kraft fra og med 1. januar 2013.